‘Technology for a better world’ 

Onze bijdrage aan een duurzame toekomst

Om een antwoord te bieden op actuele mondiale uitdagingen zoals de digitalisering, het creëren van welvaart en welzijn, de klimaatcrisis en de roep om een duurzame, circulaire economie, ontwikkelden we vanuit de technologische industrie een eigen duurzaamheidsstrategie: ‘Technology for a better world’.

Als technologische industrie willen we een deel van de oplossing zijn en de duurzame toekomst van mens en planeet mee vorm geven. Met onze duurzaamheidsstrategie verbinden we ons ertoe om onze voetafdruk te verkleinen en de impact van onze sector op mens en milieu verder te reduceren. Tegelijk engageren we ons om via datgene wat onze sector uniek maakt – technologische oplossingen – zoveel mogelijk meerwaarde te creëren voor de samenleving. Via die twee sporen dragen we bij aan de Europese Green Deal en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Ambities en engagementen

Vier ambities staan centraal in onze strategie:

  • Zorg dragen voor mensen
  • Bijdragen aan een betere samenleving
  • Het milieu en de planeet beschermen
  • Duurzame meerwaarde creëren

Elke ambitie omvat drie impactdomeinen, waarvoor we telkens engagementen en indicatoren vastlegden.

Ambities en engagementen

Hoe kwam onze strategie tot stand?

Aan de basis van onze duurzaamheidsstrategie ligt een analyse van de materiële impacts van de technologische industrie die we in 2019 uitvoerden. Zowel de impact op de planeet als de impact op mens en samenleving werd in kaart gebracht. Ook de oplossingen waarmee de technologische industrie bijdraagt aan een duurzamere samenleving maakten deel uit van de analyse. 

In 2022 zullen we onze materialiteitsanalyse actualiseren, met het oog op het volgende duurzaamheidsverslag.

Stap 1: bevraging stakeholders

Een kerngroep van 15 bedrijven kwam in het voorjaar van 2019 drie keer samen om de prioritaire impactthema’s van de technologische industrie te bepalen. De bedrijven kwamen zowel uit de maakindustrie, de digitale industrie als de milieu- en energie-intensieve industrie – de drie deelsectoren van de technologische industrie. De deelnemers brachten de impact van hun bedrijfsvoering in kaart en koppelden een gewicht aan elke impact. Dat resulteerde in een lijst van 20 topics die relevant zijn voor de duurzaamheid van de technologische industrie.

Deze lijst met topics legden we voor aan een 20-tal instanties en verenigingen, zoals overheden, vakbonden, een ngo en kennisinstellingen. Zij gingen na of de topics volledig, relevant en voldoende duidelijk afgebakend waren. Ze evalueerden elk vanuit hun perspectief de selectie van de materiële topics en het gewicht dat eraan werd gegeven. Dat proces resulteerde in een lijst met 12 materiële topics.  

Stap 2: opmaak materialiteitsindex

Op basis van de feedback van de stakeholders stelden we de materialiteitsmatrix op. De materialiteitsmatrix geeft weer welke impactdomeinen belangrijk zijn voor de technologische industrie en voor de betrokken stakeholders en duidt het belang van elk impactdomein aan. 

Uit de materialiteitsmatrix komen ethiek, integriteit en transparantie, impact van productieprocessen op klimaat en milieu, impact van technologie op maatschappij en mens, veiligheid, gezondheid en welzijn, circulaire economie en welvaart naar voor als de belangrijkste materiële topics. 

Matrix

1 Ethiek en integriteit 2 Diversiteit 3 Duurzame tewerkstelling 4 Datamanagement en privacy 5 Veiligheid, gezondheid en welzijn 6 Impact van technologie op mens en maatschappij 7 Impact van productieprocessen op milieu en klimaat 8 Totale voetafdruk van producten 9 Mobiliteit 10 Circulaire economie 11 Welvaart en welzijn 12 Partnerschappen voor een betere wereld

De materialiteitsanalyse werd gefinancierd binnen een subsidietraject van MVO Vlaanderen.

Stap 3: ontwikkeling duurzaamheidsstrategie

In 2021 werkten we samen met een groep van zes lidbedrijven de duurzaamheidsstrategie uit op basis van de materiële topics. Om ook de mogelijke keerzijde van doorgedreven technologische innovatie mee te nemen, voegden we digitale inclusie en transparantie toe aan de lijst. 

Tijdens twee workshops bevraagden we zes lidbedrijven over de ambities, het ambitieniveau en de engagementen van de technologische industrie voor elk van de materiële topics. Dat resulteerde in de strategie met de vier ambities als fundament. De zes bedrijven kregen ook de kans om indicatoren aan te brengen om de engagementen te monitoren. 

Tijdens verschillende workshops met de Agoria-directie in de periode januari-februari 2022 stelden we de verhaallijn van elk impactdomein scherp en legden we de engagementen (2025-2030) en indicatoren vast. De engagementen en indicatoren werden op 21 februari 2022 gepresenteerd aan het bestuursorgaan, waarna nog enkele engagementen werden bijgesteld. Op 25 februari keurde het directiecomité van Agoria de finale versies goed.

Eerste duurzaamheidsverslag

Via duurzaamheidsrapportage willen we onze stakeholders informeren over onze voortgang op het vlak van duurzaamheid. Daarbij willen we transparant zijn over de resultaten die we al bereikten en de milieu- en sociale uitdagingen die onze sector verder moet aanpakken.

Dit eerste rapport, dat we samen met onze duurzaamheidsstrategie lanceren, is opgevat als een nulmeting. Voor een aantal indicatoren is in deze nulmeting nog geen dataset opgenomen. De monitoring van die indicatoren wordt in 2022 opgestart en zal in ons volgende rapport aan bod komen. 

Inspireren en verbinden

Met ons eerste duurzaamheidsverslag willen we rapporteren, maar ook inspireren. Doorheen het verslag hebben we tal van voorbeeldverhalen opgenomen van leden die de weg van de duurzame verandering zijn ingeslagen.

Met die cases moedigen we bedrijven binnen en buiten onze sector aan om zelf hun bedrijfsvoering te verduurzamen en hun negatieve impact op mens en milieu te verkleinen. Tegelijk willen we bedrijven prikkelen om nieuwe technologische oplossingen te ontwikkelen die de wereld vooruithelpen en de levenskwaliteit van mensen verbeteren. Die ambitie sluit naadloos aan bij de Agoria-missie ‘Improving quality of life’ en onze visie om de toekomst duurzaam vorm te geven.

De lancering van ons eerste verslag vormt het startpunt om vanuit Agoria consistent te communiceren over duurzaamheid binnen de technologische industrie, in al haar aspecten. Zo willen we samen met onze leden en stakeholders een actieve community uitbouwen om samen werk te maken van een duurzamere toekomst.

Onze bijdrage aan de SDG’s

Met onze duurzaamheidsstrategie dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s vormen een mondiaal actieplan om tegen 2030 armoede, honger en de klimaatverandering de wereld uit te helpen, maar ook om gendergelijkwaardigheid, een goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs en waardig werk te realiseren voor iedereen. Met onze strategie onderschrijven we alle 17 SDG’s, maar focussen we op degene waar we de meeste impact op hebben:

SDG3 Goede gezondheid en welzijn

We bevorderen het mentale welzijn op de werkvloer (3.4). We hebben aandacht voor de ergonomie en zorgen voor een veilige werkomgeving doorheen de toeleveringsketen (3.9).

SDG4 Kwaliteitsonderwijs

Via opleidingen helpen we om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen en creëren we zinvolle jobs. We zetten ons in om de participatiegraad in opleidingen te laten stijgen (4.4). Daarnaast wil de technologische industrie de digitale kennis van werknemers over de gehele Belgische arbeidsmarkt verhogen (4.6).

SDG5 Gendergelijkheid

We creëren een diverse en inclusieve werkomgeving door onder andere in te zetten op de verhouding man/vrouw in de technologische industrie (5.1) en het aandeel vrouwen in leidinggevende posities te laten stijgen (5.5).  

SDG6 Schoon water en sanitair

We beschermen het milieu door onze emissies in water te reduceren (6.3, 6.6). Bijkomend dringen we ons waterverbruik terug en zetten in op waterhergebruik (6.4, 6.5).

SDG7 Betaalbare en duurzame energie

We brengen onze broeikasgasemissies naar nul door ons (direct en indirect) energieverbruik te verminderen (7.3) en over te schakelen op hernieuwbare energie (7.2).

SDG8 Waardig werk en economische groei

We dragen bij aan de economische welvaart met technologische modernisaties en innovaties en door de maakindustrie in België te verankeren (8.2). We creëren jobs en versterken de arbeidsmarkt (8.3)

SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur

We verduurzamen de industrie door infrastructuur te moderniseren, innovatieve ESG-technologieën te ontwikkelen en industriële processen aan te pakken (9.4). We investeren in onderzoek en ontwikkeling om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (9.5).

SDG10 Ongelijkheid verminderen

We werken ongelijkheden weg door de digitale kennis van werknemers over de gehele Belgische arbeidsmarkt te verhogen (10.3).

SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen

We ontwikkelen technologieën om steden veiliger, gezonder en duurzamer te maken, bijvoorbeeld door middel van slimme mobiliteit (11.3). We zetten in op de elektrificatie van de volledige bedrijfsvloot en zorgen voor meer gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets of de deelstep (11.2).

SDG12 Verantwoorde consumptie en productie

We zetten maximaal in op het verlengen van de levensduur van producten en ontwikkelen en implementeren product-dienstcombinaties volgens de principes van ecodesign (12.1). Verder zetten we in op recyclage om (rest)stromen die niet voorkomen kunnen worden, in de keten te houden (12.5).

SDG13 Klimaatactie

We reduceren de klimaatimpact van onze producten en diensten doorheen de waardeketen en verlagen onze emissies van vrachtvervoer, woon-werk en dienstverplaatsingen door een elektrificatie van de bedrijfsvloot en het promoten van duurzame vervoersmiddelen. Zo brengen we onze broeikasgasemissies naar nul (13.3).

SDG15 Leven op het land

We beschermen het milieu door onze emissies naar lucht, bodem en water te reduceren om het behoud van ecosystemen te garanderen (15.1)

SDG16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

We zijn transparant over onze impacts en implementeren een code of conduct (16.6). Met onze technologische oplossingen helpen we zowel de technologische sector als andere sectoren om hun gegevens te beschermen (16.10).

SDG17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

We engageren ons om nieuwe ecosystemen vorm te geven en ook als sectororganisatie erin te participeren (17.17).