“Duurzaamheid wordt belangrijker dan ooit tevoren”

CEO Bart Steukers

Interview met CEO Bart Steukers en voorzitter René Branders

Technologische innovatie voor een betere en duurzamere samenleving is al jaren de corebusiness van Agoria en de technologische industrie. Samen met haar lidbedrijven lanceert Agoria nu een gezamenlijke duurzaamheidsstrategie. Met een eerste duurzaamheidsrapport zet de organisatie meteen ook de toon voor een stelselmatige impactmonitoring van de technologische industrie. Bart Steukers, CEO van Agoria: “Inzetten op de duurzame verandering wordt dé bepalende factor voor de toekomst van onze bedrijven.”

In jullie strategie en rapport is impact het sleutelwoord. Hoe kan en wil de technologische industrie impact creëren?

“Impact heeft voor ons een dubbele betekenis. In de eerste plaats zijn we niet te beroerd om voor onze eigen deur te vegen. Bepaalde van onze activiteiten dragen bij tot de klimaatverandering of verontreiniging van het milieu, dat moeten we niet ontkennen. Als werkgever hebben we ook een impact op de gezondheid en het welzijn van mensen, en in sommige gevallen kan die negatief zijn. We nemen onze verantwoordelijkheid om negatieve impact op mens en milieu, waar die ook optreedt, te verkleinen.”

“Even belangrijk als het over impact gaat, is de hefboom die de technologische industrie in handen heeft om duurzame verandering mogelijk te maken en aan te jagen. Technologische oplossingen bieden antwoord op zowat alle maatschappelijke uitdagingen, van de klimaatverandering tot de vergrijzing. Elektrische auto’s, laadinfrastructuur, warmtepompen, onderdelen van megawindmolens, recyclage van kritieke metalen, Mobility as a Service, slimme verkeersinfrastructuur, tools en apps die ouderen helpen om langer zelfredzaam te zijn: de manieren waarop de technologische industrie kan helpen om onze samenleving duurzaam te verbeteren, zijn eindeloos. Met onze duurzaamheidsstrategie willen we al die technologische innovaties nog meer gefocust inzetten in die domeinen waar we het grootste verschil kunnen maken. Een zo groot mogelijke waardecreatie, zowel economisch als maatschappelijk, is wat ons drijft.”

Betekent deze duurzaamheidsstrategie een ommezwaai voor de technologische industrie?

“Je mag niet vergeten dat duurzaamheid helemaal geen nieuw gegeven is voor onze sector. Vanuit de technologische industrie zetten we al jaren in op duurzame bedrijfsvoering. Rond onderwerpen als de circulaire economie en diversiteit heeft Agoria doorheen de jaren verschillende initiatieven op poten gezet. Een mooi voorbeeld daarvan is Be The Change, ons programma rond talent, diversiteit en duurzame tewerkstelling. Dat soort van initiatieven blijft belangrijk, maar vandaag willen we een stap verder gaan. Met deze strategie verankeren we de duurzame transitie nog formeler in onze sector.”

“De Belgische technologische industrie kan een enorme hefboom betekenen voor de wereldwijde transitie. Dat is een verantwoordelijkheid die we ten volle willen opnemen, maar ook een enorme kans voor onze sector: de duurzame transitie is een nooit geziene opportuniteit. Met onze strategie willen we onze lidbedrijven dus ook prikkelen om terdege met duurzaamheid aan de slag te gaan en er nu op in te zetten, om straks veerkrachtig en toekomstproof te zijn.”

De duurzame transitie is een nooit geziene opportuniteit. Met onze strategie willen we onze leden dus ook prikkelen om terdege met duurzaamheid aan de slag te gaan.
Bart Steukers – CEO

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de technologische industrie?

“De druk van de klimaatcrisis is natuurlijk enorm. Door de Europese Green Deal worden bedrijven verplicht om een deel van de oplossing te zijn en dat is een goede zaak. We moeten bedrijven helpen om hun verantwoordelijkheid op te nemen door hun emissies naar beneden te halen. Daarnaast willen we onze hefboom om met technologische innovaties de emissies van anderen te reduceren en massaal op hernieuwbare energie over te schakelen, maximaliseren. Met de studie Digital for Climate brengen we bijvoorbeeld in kaart hoe de digitale industrie andere sectoren, denk maar aan de bouwindustrie, van binnenuit kan verduurzamen.”

“De urgentie is bijna even groot op het vlak van talent. Overal op de arbeidsmarkt zien we tekorten. Willen we de groene transitie waarmaken, dan moeten we dat probleem oplossen. Hoe zorgen we dat meer mensen kiezen voor een job in de technologische industrie? Hoe laten we talent vlotter doorstromen naar de bedrijven? Hoe vullen we knelpuntberoepen in? Hoe bevorderen we duurzame tewerkstelling? In totaal formuleren we twaalf impactdomeinen, maar deze twee vormen mijns inziens de grootste uitdagingen. We merken dat het bewustzijn rond deze thema’s danig is toegenomen in de bedrijven, maar er is nog meer nodig.”

Hoe beïnvloedt de crisis in Oekraïne die uitdagingen?

“Door de coronapandemie en nu de Oekraïnecrisis is er een wereldwijde, nooit eerder geziene grondstoffen- en energiecrisis ontstaan. De inflatie, de historisch hoge energieprijzen, de lagere beschikbaarheid van grondstoffen en producten, de afhankelijkheid van Europa van andere regio’s als het op bepaalde kritische materialen aankomt: al die trends maken de groene, circulaire en digitale transitie alleen maar crucialer. Hoewel bepaalde deelsectoren en bedrijven het momenteel erg moeilijk hebben, wat mij persoonlijk erg raakt, ben ik ervan overtuigd dat de actualiteit de duurzame transitie alleen maar noodzakelijker maakt, ook om onze bedrijven competitief te houden. Tijdens de coronacrisis hebben onze bedrijven behoorlijk wat veerkracht getoond: ze hebben bewezen dat ze snel kunnen schakelen om economisch te overleven en dat ze er zijn voor hun mensen in crisistijd.” 

Jullie duurzaamheidsstrategie is concreet en transparant uitgewerkt: elke ambitie wordt vergezeld door concrete engagementen. Aan de hand van een uitgebreide set indicatoren willen jullie de komende jaren zowel jullie progressie als de marge voor verbetering tonen aan de buitenwereld.

“Geloofwaardigheid draag ik hoog in het vaandel. Als je als industrie jezelf een deel van de oplossing noemt, dan moet je daar ook meetbare ambities rond durven formuleren. Op die concrete engagementen hebben we met onze directie en ons bestuursorgaan – een vertegenwoordiging van meer dan 30 bedrijven die de afspiegeling vormt van de technologische industrie – de voorbije maanden heel hard op ingezet. We leggen de lat hoog, maar willen tegelijk realistisch zijn; greenwashing is niet aan ons besteed. We zijn daarbij kritisch geweest voor onszelf: waar staan we vandaag en waar willen we naartoe? Wat doen we al goed en op welke vlakken moeten we het beter doen?”

Als je als industrie jezelf een deel van de oplossing noemt, dan moet je daar ook meetbare ambities rond durven formuleren.
Bart Steukers – CEO

“Om geloofwaardig te zijn is transparantie essentieel. Met dit eerste rapport willen we open zijn over wat we al gerealiseerd hebben, maar ook bescheiden, in die zin dat we ook tonen dat we nog niet zijn waar we moeten geraken. We geven de zaken weer zoals ze echt zijn en stellen ze niet positiever voor. Naar de volgende rapporten toe willen we telkens stappen zetten in de domeinen waar we nog niet ver genoeg staan. Voor elke negatieve impact van de sector trachten we vanuit Agoria constructieve voorstellen en oplossingen te formuleren om bedrijven uit onze sector stappen in de goede richting te doen zetten. Tegelijk is het onze bedoeling om met dit rapport de duurzame bijdrage van technologische innovatie expliciet te maken en er helder over te communiceren, zodat we ook anderen inspireren.”

Is deze duurzaamheidsstrategie ook een signaal naar de mensen die werkzaam zijn in de technologische industrie?

“Jazeker, ook aan onze eigen mensen willen we verantwoording afleggen. Mensen willen weten wat bedrijven en hun werkgevers doen om hun milieu-impact aan te pakken, hoe die bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke problemen en waar hun positieve impact ligt voor mens en planeet. Om mensen aan te trekken en in onze sector te houden, worden zowel duurzaamheid als heldere communicatie dé succesfactoren. Tegelijk willen we onze mensen inspireren en mee in het bad krijgen. We willen dat iedereen zich deel voelt van ons duurzaamheidverhaal en bij zichzelf op zoek gaat wat hij of zij eraan kan bijdragen. Met de strategie die we vandaag lanceren, willen we nog meer drive creëren in de sector. Die inspiratie zal vervolgens ook doorwerken buiten de sector: naar andere sectoren, bedrijven, stakeholders en mensen die met ons samenwerken.”

Jullie duurzaamheidsstrategie en eerste rapport zijn een belangrijke mijlpaal. Hoe gaan jullie hiermee verder? 

“Het is work in progress en dat zal het ook blijven. We hebben onze ambities neergeschreven, zodat we weten waar we naartoe willen. We hebben een referentiepunt bepaald om onze vooruitgang de komende jaren te monitoren. Dat dit alles nu op papier staat, is een eerste belangrijke etappe. Maar daarmee is de race nog niet gelopen.”

“De komende jaren zal het erop aankomen om verder te evolueren richting de technologische industrie van de toekomst, in haar beste vorm. Onze ambities moeten we durven aanpassen of bijstellen in de komende maanden en jaren. Duurzaam ondernemen is geen statisch verhaal, we moeten onszelf voortdurend in vraag stellen.”

Brengt de duurzame transitie ook veranderingen met zich mee voor Agoria?

“De volgende stap is om onze duurzaamheidsstrategie te integreren in al onze plannen, programma’s en projecten. We zijn daarom met een grondige denkoefening bezig: waarop moeten we met onze sectororganisatie inzetten? Hoe ondersteunen, faciliteren en stimuleren we onze leden het best in die duurzame transitie? Hoe willen we samenwerken met onze partners en stakeholders? Duurzaamheid moet voor eens en voor altijd beginnen te leven in onze organisatie. Het wordt een onlosmakelijk deel van onze werking.”

“We zullen onze dienstverlening rond duurzaamheid verder uitbouwen en toespitsen op de noden binnen de bedrijven. Onze leden stimuleren, de hand reiken en ondersteunen om duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan en opgelegde of zelf gestelde doelen te bereiken: dat wordt de rode draad doorheen onze werking de komende jaren.”

Wat zijn de eerstvolgende stappen en mijlpalen?

“Ons jaarevent van Agoria in de maand mei zal in het teken staan van de engagementen in dit verslag en de acties die we uitrollen om onze ambities te bereiken. Net zoals in dit verslag zullen we ook in de communicatie in de aanloop naar het jaarevent volop aandacht geven aan inspirerende cases van onze bedrijven. Door te tonen welke inspanningen de sector al geleverd heeft, willen we onze bedrijven motiveren, inspireren en ondersteunen om verdere stappen te zetten. Als blijkt dat de bedrijven meegaan in ons duurzaamheidsverhaal en voor zichzelf straffe ambities formuleren, dan wordt ons verhaal zoveel sterker. Dat zal ervoor zorgen dat we de komende jaren alleen maar meer impact en sterkere cases kunnen tonen.”

René Branders

“‘Improving quality of life’, dat is waar Agoria voor staat en het is ook het doel van duurzaam ondernemen. Met ons duurzaamheidsverhaal willen we iedereen die door technologie geïnspireerd is, verbinden. We engageren ons om onze lidbedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen om duurzaam te opereren in de maatschappij. En last but not least: met onze technologische oplossingen dragen we bij aan een hogere welvaart, meer welzijn voor de mens en aan een betere planeet.” 

René Branders – Voorzitter Agoria